• ΤΕΑ INTERAMERICAN

    Λ. Συγγρού 124-126
    Ισόγειο Αθήνα 17680

  • 2109461094

    info@teainteramerican.gr

  • 8:00-16:00

    Δευτέρα - Παρασκευή

Το βασικό νομικό – θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του ΤΕΑ Interamerican είναι:

ΟΔΗΓΙΑ 98/49/ΕΚ/29-06-1998

ΟΔΗΓΙΑ 41/ΕΚ/03-06-2003

ΟΔΗΓΙΑ 86/378/ΕΟΚ

Ν.3029/2002 (Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης)

Π.Δ. 80/1997 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης)

Π.Δ. 87/2002 (Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης)

Υ.Α. Φ.Επαγγ. Ασφ./οικ 16/09-04-2003 (Όροι λειτουργίας των ΤΕΑ )

Υ.Α. Φ.Επαγγ. Ασφ./43/ 13-11- 2003 (Διαδοχική ασφάλιση σε ΤΕΑ)

Υ.Α. Φ. 51010/1821/16/16-02-2004 (Επιβολή διοικητικών κυρώσεων)

Φορολογική Μεταχείριση Εισφορών και Εφάπαξ Παροχών

ΦΕΚ-τΑ΄-167/23.7.2013

Κανονισμός Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας ΤΕΑ  ΦΕΚ - τΒ’- 2751/ – 15.10.2014

ΦΕΚ tB’ – 3556/4.11.2016

ΦΕΚ tB’ – 3/5.1.2017

ΠΟΛ 1227 14/12/2018 - Φορολογική μεταχείριση εισφορών υπέρ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης